Αρχική ηλεκτροδότηση

Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί μία πολυκατοικία;

Για την ηλεκτροδότηση μίας πολυκατοικίας, απαιτούνται τα εξής:
1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).
2.  Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση φωτοαντίγραφου Πολεοδομικού Εγγράφου με απλή επικύρωση ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από τον ΔΕΔΔΗΕ εφόσον προσκομισθεί το πρωτότυπο.
3.  Απαλλακτικό ή δεσμευτικό χώρου για Υποσταθμό από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ όταν η οικοδομή ξεπερνά τα 2.500m2 ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού για οικοδομές μικρότερες των 2.500m2 με εξάντληση του συντελεστή δόμησης, όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που υπάρχει δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί το συμβόλαιο παραχώρησης (αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση.
4.  Τοπογραφικό οικοπέδου, κάτοψη διάταξης μετρητών (υπογείου και ισογείου) για πάνω από 3 μετρητές, με σφραγίδα και υπογραφή του μηχανικού, όπου απαιτείται.
5.  'Αδεια λειτουργίας ανελκυστήρα, όπου απαιτείται.

Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί ένα διαμέρισμα;

Για την ηλεκτροδότηση ενός διαμερίσματος, απαιτούνται τα εξής:
1.  Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).
2.  Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του διαμερίσματος, εφόσον αυτή δεν έχει ήδη κατατεθεί στο φάκελο της πολυκατοικίας που κατατέθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ κατά την αρχική ηλεκτροδότηση. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση φωτοαντίγραφου Πολεοδομικού Εγγράφου με απλή επικύρωση ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από τον ΔΕΔΔΗΕ εφόσον προσκομισθεί το πρωτότυπο.
3.  Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση:
· Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94.
· Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουνεκδοθεί μετά τις 31.12.94.

Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί μία μονοκατοικία;

Για την ηλεκτροδότηση μίας μονοκατοικίας, απαιτούνται τα εξής:
1.  Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).
2.  Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση φωτοαντίγραφου Πολεοδομικού Εγγράφου με απλή επικύρωση ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από τον ΔΕΔΔΗΕ εφόσον προσκομισθεί το πρωτότυπο.
3.  Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση :
· Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94,
· Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94
4.  Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί μία επαγγελματική στέγη, βιοτεχνία κλπ;

Για την ηλεκτροδότηση επαγγελματικής στέγης, βιοτεχνίας, αποθήκης κλπ, απαιτούνται τα εξής:
1.  Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).
2.  Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτροδότησης αρκεί η προσκόμιση φωτοαντίγραφου Πολεοδομικού Εγγράφου με απλή επικύρωση ως προς το γνήσιο από Δημόσια ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ ή από τον ΔΕΔΔΗΕ εφόσον προσκομισθεί το πρωτότυπο.
3.  Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση :
· Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94,
· Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94
4.  Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
5.  'Αδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων ('Αδεια Εγκατάστασης Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Μονάδων, Επαγγελματικών Εργαστηρίων και Αποθηκών, κτλ), από την καθ' ύλη αρμόδια υπηρεσία Βιομηχανίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 84/84 και βάση του Ν.2965/01 άρθρο 6 παράγραφος 8, όπου απαιτείται.
6.  Απαλλακτικό ή δεσμευτικό χώρου για Υποσταθμό από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ όταν η οικοδομή ξεπερνά τα 2.500m2 ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού για οικοδομές μικρότερες των 2.500m2 με εξάντληση του συντελεστή δόμησης, όπου απαιτείται. Στις περιπτώσεις που υπάρχει δέσμευση χώρου Υ/Σ, θα πρέπει να υπογραφεί το συμβόλαιο παραχώρησης (αγοράς ή μίσθωσης) του χώρου Υποσταθμού πριν την ηλεκτροδότηση.

Τι χρειάζεται για να ηλεκτροδοτήθεί μία υπό ανέγερση οικοδομή;

Για οικοδομικές εργασίες δίνεται προσωρινώς εργοταξιακή παροχή, για την οποία απαιτούνται τα εξής:
1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, με τη σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας για εργοταξιακή χρήση.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη - Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για εργοτάξιο, χωρίς θεώρηση από ΔΟΥ ή σχετική βεβαίωση
4. Δήλωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με τα τετραγωνικά μέτρα για τη χρέωση Δημοτ. Φόρου (Δ.Φ.), Δημοτ.Τέλους (Δ.Τ.) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Τι είναι το συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος;

Το συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι η αναγκαία σύμβαση, που υπογράφει ο καταναλωτής με τον ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να του χορηγηθεί ηλεκτρικό ρεύμα στο ακίνητό του (εγκατάσταση) και καθορίζει τις σχέσεις καταναλωτή και προμηθευτή (ΔΕΔΔΗΕ).

Τι είναι η προκαταβολή έναντι κατανάλωσης;

Η προκαταβολή δεν έχει την έννοια της εγγύησης, αλλά της κάλυψης μέρους της αξίας του ρεύματος που πωλείται στον καταναλωτή και που για λόγους τεχνικούς, όπως η λήψη ενδείξεων, η έκδοση και επίδοση λογαριασμών, η προθεσμία εξόφλησης κλπ, εισπράττεται πολύ αργότερα.

Τι είναι τα τέλη σύνδεσης;

Ο ΔΕΔΔΗΕ, είναι υποχρεωμένος με το Νόμο 4483/65 (άρθρο 8) να εισπράττει τέλη σύνδεσης κατά την αρχική ηλεκτροδότηση. Στον ίδιο Νόμο προβλέπεται ότι το 20% του τέλους αυτού παρακρατείται από τον ΔΕΔΔΗΕ για δικαίωμα σύνδεσης και το υπόλοιπο 80% κατατίθεται στη Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί έσοδο του Δημοσίου.