Μεταβολές

Μετατόπιση στύλου ή καλωδίου ΔΕΔΔΗΕ που εμποδίζει τις εργασίες ανέγερσης οικοδομής ή άλλες δραστηριότητες

Η μετατόπιση στύλου για λόγους όπως η παρεμπόδιση ανέγερσης οικοδομής είναι δυνατή, ύστερα από υποβολή αίτησης στο τοπικό γραφείο του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο θα σας ενημερώσει για τις προϋποθέσεις ικανοποίησης του αιτήματός σας.

Αν για διάφορους άλλους λόγους (πχ. αισθητικούς) επιθυμείτε μετατόπιση στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, η δαπάνη στην περίπτωση αυτή βαρύνει αποκλειστικά εσάς, γίνεται εφάπαξ και πριν την κατασκευή του έργου.

Επαύξηση ισχύος υφιστάμενης ηλεκτροδότησης

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επαύξηση ισχύος υφιστάμενης ηλεκτροδότησης είναι, κατά περίπτωση, τα εξής:
1.  Αίτηση Μικρών Εργασιών (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).
2.  Κατάσταση μηχανημάτων και συσκευών όπου θα αναγράφεται η ισχύς και το ρεύμα εκκίνησης (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ), όπου απαιτείται.
3.  Δήλωση για το μέγιστο ρεύμα ζεύξης όπου απαιτείται (έντυπο ΔΕΔΔΗΕ).
4.  Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, κατά περίπτωση :
· Θεωρημένη από τις αρμόδιες ΔΟΥ (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου), για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν τις 31.12.94,
· Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ιδιοκτήτη, για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά τις 31.12.94
5.  'Αδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων ('Αδεια Εγκατάστασης Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Μονάδων, Επαγγελματικών Εργαστηρίων και Αποθηκών, κτλ), από την καθ' ύλη αρμόδια υπηρεσία Βιομηχανίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 84/84 και βάση του Ν.2965/01 άρθρο 6 παράγραφος 8, όπου απαιτείται.