Αλλαγή κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης

Τι πρέπει να κάνω όταν μετακομίζω;

-  Σε περίπτωση που φύγετε από ένα ακίνητο, πρέπει να γίνει καταγγελία του συμβολαίου παροχής ρεύματος.
Είναι απαραίτητο δηλαδή να κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ αίτηση διακοπής παροχής ρεύματος, ούτως ώστε να σταματήσει η έκδοση λογαριασμών στο όνομά σας και να σας επιστραφεί η προκαταβολή που είχε πληρωθεί αρχικά με την υπογραφή του συμβολαίου. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει να εκδίδει λογαριασμούς στο όνομά σας και εσείς θα έχετε την ευθύνη εξόφλησης τους. Η διαδικασία διακοπής μπορεί να γίνει είτε από εσάς, είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα και τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος. Ο χρόνος που απαιτείται για την υπόψη διαδικασία είναι 2 εργάσιμες μέρες.

-  Σε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο πρέπει να υπογράψετε νέο συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπογραφή νέου συμβολαίου, είναι τα εξής :
1. Νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), όταν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 305 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ).
2. Συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την Εφορία ή Συμβόλαιο Αγοράς, όπου απαιτείται.