Αντικεραυνική Προστασία

Εισαγωγή

Η ανάγκη για τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας σε μια εγκατάσταση, προκύπτει μετά από εκτίμηση του κινδύνου που διατρέχει να δεχθεί άμεσο κεραυνικό πλήγμα. Υπολογίζεται σύμφωνα με το Γαλλικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-2 “Protection against lightning–Part 2 Risk Management”.

Με βάση το συγκεκριμένο Πρότυπο, αφού πρώτα του παρέχουμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση της εγκατάστασης, τις διαστάσεις της, την γεωγραφική της θέση κλπ και αφού λάβουμε υπόψη διάφορες παραμέτρους βαρύτητας από αντίστοιχους πίνακες, τεκμηριώνεται αντικειμενικά η τελική απόφαση για εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας.

Εξωτερικό ΣΑΠ

Το Εξωτερικό ΣΑΠ (Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας) έχει σαν σκοπό την προστασία των δομικών τμημάτων μίας κατασκευής, καθώς και των ανθρώπων και ζώων που βρίσκονται μέσα στην κατασκευή αυτή, από άμεσα κεραυνικά πλήγματα.

Εξωτερικό ΣΑΠ αποτελεί το αλεξικέραυνο. Αποτελείται από το συλλεκτήριο σύστημα, το σύστημα αγωγών καθόδου και το σύστημα της γείωσης. 

Εσωτερικό ΣΑΠ

Το Εσωτερικό ΣΑΠ (Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας) έχει σαν σκοπό την προστασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στοιχείων μίας κατασκευής, καθώς και των ανθρώπων και ζώων που βρίσκονται μέσα στην κατασκευή αυτή, από υπερτάσεις που θα εισέλθουν είτε από άμεσα, είτε από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα.

Εσωτερικό ΣΑΠ αποτελούν οι απαγωγοί υπερτάσεων.

Τί άλλο θα πρέπει να προσέξω;

Για να είμαστε πλήρως καλυμμένοι, εκτός από την εγκατάσταση εξωτερικού και εσωτερικούς ΣΑΠ (Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας), θα πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε για τα εξής:

  • Να ελέγξουμε όλες τις γειώσεις της εγκατάστασής
  • Να συνδέσουμε όλα τα μεταλλικά μέρη του κτιρίου με τη γείωση
  • Να δημιουργήσουμε ισοδυναμικές γειώσεις σε λουτρά, υδροστάσια, λεβητοστάσια κλπ