Πολιτική Περιβάλλοντος & Ενεργειακής Διαχείρισης

Η εταιρεία  Σ. & Μ. ΤΣΑΝΙΚΟΣ ΕΠΕ, έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον και ενεργειακή κατανάλωση, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της κατανάλωσης ενέργειας και στο περιβάλλον.  

Συγκεκριμένα, δεσμεύεται να:

Προλαμβάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της
Συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος - ενέργειας και εκτιμά σε τακτά χρονικά διαστήματα το βαθμό της συμμόρφωσής της
Καθορίζει σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα περιβαλλοντικά θέματα και στα θέματα της ενεργειακής διαχείρισης,
Χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους (α΄ ύλες και ενέργεια) με τον πιο αποδοτικό και τεχνικά εφικτό τρόπο,
Συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος – ενέργεια
Δέσμευση για την ενεργειακή κατανάλωση του οργανισμού
Διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο βαθμό που είναι εφικτό,
Εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με το καταγραμμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ενεργειακής Διαχείρισης καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
Επιδιώκει την συνεχή περιβαλλοντική και ενεργειακή συμμόρφωση αλλά και βελτίωση.
Επιδιώκει την συνεχή βελτίωση των συστημάτων, με κατάρτιση, υλοποίηση και αναθεώρηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών και στόχων.
Υποστηρίζει την αγορά με ενεργειακά προϊόντων για την βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης.
Επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόμενους, στους συναλλασσόμενους και στα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη

Η Πολιτική της εταιρείας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης στην Εργασία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Προτύπων ISO 14001 & ISO 50001.

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις των Συστημάτων από τη Διοίκηση.